Amadeus Service Hub Amadeus First

אינדיקטור להזמנות עליהן ניתנה הצעת מחיר

סוכן יקר,

האם נחשפת לשיפור החדש?

שיפור  המאפשר לך לזהות במהירות הצעות מחיר בהן  נסגר PNR עליו בוצע חיפוש והתקבלנה רשימת הזמנות(PNR list display) .

האינדיקטורים  O או B יוצגו בסוף שורת ההזמנה לדוגמא:

O -להזמנות עליהן בוצעה הצעת מחיר.

B-להזמנות עליהן בוצעה הצעת מחיר והוזמנו טיסות.