Amadeus Service Hub Amadeus First

EMD

סוכן יקר,

הנפקת שוברי  EMD תתאפשר במידה וכרטיס הטיסה הוצא במשרדך.

מקרים בהם חברת התעופה או גורם שלישי כרטסו עבורך,יש לפנות לגורם המטפל להמשך התהליך.

לדוגמה: הזמנת מושב והנפקת שובר  EMD  לכרטיס בונוס שהונפק ע"י חברת LY יעשה אך ורק בידי החברה.