Travel2gether Amadeus First

EMD

סוכן יקר,

הנפקת שוברי  EMD תתאפשר במידה וכרטיס הטיסה הוצא במשרדך.

מקרים בהם חברת התעופה או גורם שלישי כרטסו עבורך,יש לפנות לגורם המטפל להמשך התהליך.

לדוגמה: הזמנת מושב והנפקת שובר  EMD  לכרטיס בונוס שהונפק ע"י חברת LY יעשה אך ורק בידי החברה.